Algemene verkoopsvoorwaarden

Vweb bvba
BTW / BE 0817 821 153

A. Voorafgaand

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Vweb en haar klant, naast hetgeen desgevallend gestipuleerd is in de overeenkomst, tot het ontwikkelen van een nieuwe website of restyling van een website (webdesigndiensten) of de verkoop van hardware.

Deze voorwaarden worden als gekend en aangenomen beschouwd door de klant door het loutere feit met Vweb te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant dienen dus als niet bestaande beschouwd te worden, behoudens schriftelijke en door Vweb ondertekende vrijstelling. Een orderbevestiging vanwege Vweb kan nooit als een zodanige vrijstelling gelden of beschouwd worden.
 
1.2.  Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.

1.3. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn op het adres van de Vweb, te 8310 Brugge, Cesar Gezellestraat 52.
 

B. Verkoop hardware

 

1. Producten:

Verkochte goederen worden niet teruggenomen. Ruilen is enkel mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend. De klant is verondersteld ervan op de hoogte te zijn of bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op zijn computersysteem. Bij twijfel dient de klant voorafgaand inlichtingen in te winnen, naderhand kunnen hierover geen klachten meer aanvaard worden.
 

2. Garantie:

2.1. De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant of importeur. Naargelang het artikel kunnen de voorwaarden en de duur van de garantie verschillen.

2.2. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, diskettes, kabels). Eveneens dient een aankoopbewijs voorgelegd te worden. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij "normaal" gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, enz...) vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.

2.3. Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek omtrent de oorzaak van het eventueel defect.

Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:

*  Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
*  Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geinstalleerde software of CMOS-setup.
*  Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
*  Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik (vb. gebruik van pijltoetsen als "joystick")
*  Schade veroorzaakt door overmacht. (blikseminslag, water- en brandschade)
*  Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.
*  Schade veroorzaakt door virusinfectie.
*  Apparatuur waarvan het serienummer onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.
 

C. Webdiensten
 

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een een overeenkomst tot ontwikkeling van een nieuwe website of restyling van een website, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte, … zonder dat deze opsomming limitatief is.

1.2. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.

1.3. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, datum van de factuur of offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail.

1.4. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Alle opgegeven prijzen zijn btw excl.

1.5. Pas na deze ondertekening of desgevallend na ondertekening van de verkoopovereenkomst en betaling van het overeengekomen voorschot dient Vweb tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.
 

2. Webdesigndiensten

2.1. De webdesigndienst bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe of restylen van een bestaande website volgens de aanwijzingen van de klant evenals het onderhoud van deze website.

2.2. Voor alle prestaties met betrekking tot ontwikkeling en onderhoud van bovenvermelde website wordt een vast uurtarief aangerekend van 55 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen.
Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van 55 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.

2.3. Alle offertes zijn geldig tot 14 dagen na datum van verzending. Na deze periode behoudt Vweb zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen of de bestelling te weigeren.
Vweb behoudt zich eveneens het recht voor om de prijzen aan te passen indien de prijsbepalende factoren ten tijde van het opmaken van de offerte  gewijzigd zijn.

2.4. Bij ondertekening van een bestelbon of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal 40 tot 50% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden.

2.5. Bij oplevering van de afgewerkte website wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd, verminderd met het reeds betaalde voorschot.

2.6. Vweb behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar haar eigen website te plaatsen op een opgeleverde website. Indien de klant dit niet wenst, kan hij deze verwijzing laten verwijderen voor een bedrag van 250 €  excl. BTW.

2.7. Vweb behoudt zich het recht voor om de door haar ontworpen website te vermelden in reclame, mailings, op haar website,… Dit alles behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.
 

3. Duur en beëindiging

3.1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Vweb voor de klant wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in de schriftelijke verkoopsovereenkomst een levertijd afgesproken voor de oplevering van de website.

3.2. Een overeenkomst tussen Vweb en de klant voor de hosting van een bestaande website kent een minimale looptijd van 1 jaar, ingaande op datum van registratie van de domeinnaam door Vweb. Vweb zal via e-mail deze datum aan de klant bevestigen. Zowel de klant als Vweb kan het hostingpakket jaarlijks opzeggen mits deze opzeg door de opzeggende partij per aangetekend schrijven gebeurt aan Vweb of aan de klant. Dit aangetekend schrijven dient Vweb of de klant te bereiken uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag. Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgend jaar. Indien er geen opzeg wordt betekend, wordt het hostingpakket telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.

3.3. Vweb heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:


a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Vweb gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,…

b) De klant in staat van faillissement is verklaard. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

c) Blijkt dat de klant discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen of enig ander door de wet verboden gebruik van de website maakt. In dit geval is Vweb gerechtigd de website onmiddellijk offline te plaatsten dit zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties.

 

D. Algemeen

 

1. Copyright

Alle door Vweb verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vweb niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Onderhoud door derden van door Vweb gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Vweb vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Vweb een contract is aangegaan.

De door Vweb verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van Vweb, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Vweb hiervoor een vergoeding bedingen op basis van de gepresteerde werkuren à rato van 55 euro per uur. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Vweb gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Indien op vraag van de klant een nieuwe domeinnaam door Vweb geregistreerd of getransfereerd wordt, zal dit steeds op naam van de klant, of op de door de klant gewenste naam gebeuren. De klant is ook eigenaar van de inhoud van de website, zijnde de door de klant zelf aangebrachte teksten, foto's en film en de door Vweb aangeleverde en correct betaalde webteksten, foto's en videomateriaal. De broncode van het CMS blijft niettemin de intellectuele eigendom van Vweb.

Vweb behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De door Vweb verstrekte producten en diensten mogen ten aller tijden door Vweb worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door Vweb afstand is getekend om dit niet te doen.

Vweb behoudt zich het recht voor om geleverde producten en diensten ten aller tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

2. Uitvoering van de overeenkomst

Vweb zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vweb het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vweb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vweb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Vweb zijn verstrekt, heeft Vweb het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Vweb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat Vweb zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan Vweb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De klant vrijwaart Vweb voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.


3. Levering en levertijd van de website

Vweb gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 

  • 1) Na het bespreken van de structuur van de site en de vormgeving wordt door Vweb een samenvatting doorgemaild naar de klant waarin, voor zover als mogelijk, de afgesproken structuur terug te vinden is. De klant krijgt vervolgens de mogelijkheid om eventuele aanpassingen en/of aanvullingen te vragen per e-mail.
  •  
  • 2) Eens de structuur schriftelijk werd goedgekeurd door de klant en Vweb alle nodige info ter beschikking heeft  om de site te kunnen aanmaken, wordt door Vweb een ontwerp gemaakt, waarbij binnen de perken van de technische mogelijkheden zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de klant. Dit ontwerp wordt als foto doorgestuurd per e-mail.
  •  
  • 3) Eens dit ontwerp werd goedgekeurd, wordt de eigenlijke website op een testserver geplaatst waar de klant (of iedereen die van de klant toestemming krijgt) het kan bekijken. De klant heeft dan voor de tweede maal de mogelijkheid aanpassingen te laten doen indien nodig. Wanneer eventuele aanpassingen worden gevraagd met betrekking tot informatie die reeds digitaal werd bezorgd door de klant (en die Vweb dus opnieuw moet doorvoeren), dan wordt deze aanpassing beschouwd als een update en dus aangerekend per uur.
  •  
  • 4) Eens het volledige ontwerp per email door de klant werd goedgekeurd, wordt de website zichtbaar gemaakt op de door de klant aangekochte domeinnamen.


De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege Vweb. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
 

4. Wanbetaling, schorsing en beëindiging

4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken of goederen dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.

Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 40 euro. Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is verhoogd worden met 10% of een minimumbedrag van 250 euro.

4.2. Indien een  betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal Vweb daarenboven alle lopende webdesigndiensten opschorten, inclusief het weghalen van de (voorlopige) website op internet, tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,…) vanwege de klant.

4.3. Bij schorsing van lopende webdesigndiensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.

4.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan Vweb onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

4.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

4.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.

4.7. In alle gevallen van beëindiging, door Vweb of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt Vweb het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

4.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door Vweb als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

4.9. Bij beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle gegevens die zich op een computer of server beheerd door Vweb bevinden, verwijderd worden. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

4.10. Zolang de goederen (hardware, website,…), of enige ander element dat het onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van de Vweb en dit ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. Vweb behoudt het recht ze terug te nemen op kosten van de klant , waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van Vweb.

4.11. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag breng van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest mee van 10% . Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 12% op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend.  Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.

In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen
facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Indien de factuur op vraag van de klant naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.
 

5. Klachten en aansprakelijkheid

5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Vweb zouden teweegbrengen, ont­slaan Vweb in elk geval van haar aan­spra­ke­lijk­heid voor het niet, het laattijdig of het ge­brekkig uit­voeren van haar verbin­tenis­sen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

5.2. Vweb zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal Vweb echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties.  Ook bij het wegvallen van de server kan Vweb niet aansprakelijk gesteld worden.  Vweb zal van zodra dit euvel wordt opgemerkt al het nodige doen om de serverproblemen op te lossen en de website opnieuw online te plaatsen.

5.3. Vweb is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Vweb weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Vweb kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.

5.4. Vweb is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

5.5. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis ge­bracht te worden aan Vweb bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.

5.6. Indien de klant nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.

5.7. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.

5.8. De aansprakelijkheid van Vweb wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.

5.9. De klant blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld wer­den.

5.10. De klant vrijwaart Vweb voor alle aanspraken van derden.

5.11. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de website of verkochte (hardware) goederen aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hieronder vermelde termijn.

5.12. Vweb is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Vweb.

5.13. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.

5.14. De schade die Vweb ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant  wordt  bepaald op 40 % van de waarde van het contract.

5.15. Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de overeenkomst ontbonden worden nadat Vweb hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft Vweb tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meerschade aan te tonen.
 

6.  Rechtskeuze en bevoegdheid

6.1. Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

6.2. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Brugge.

 

Kantoor Brugge

Cesar Gezellestraat 50
8310 Assebroek (Brugge)
info@vweb.be
T +32 497 54 85 61